Stravovanie

Úhrada za stravu mesačne (20 dní):
– celodenná strava 79 €
– bez obeda (raňajky, desiata, večera) 49 €

Určenie výšky príspevku na nákup potravín a na režijné náklady v školskom stravovaní

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov: 

Žiadame o vyplatenie poplatkov za ubytovanie a stravu najneskôr do 15. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, formou bezhotovostného platobného styku. Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte príslušnú platbu.

Platba za stravu sa platí na účet číslo IBAN – SK 68 8180 0000 0070 0051 2622. Preplatky za stravu Vám budú poukázané po ukončení pobytu v ŠI na Vaše číslo účtu.

ŠI zabezpečuje celodenné stravovanie:
– raňajky, obedy a večere pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI,
– obedy berú niektorí žiaci zo vzdialených škôl  na svojej škole (platba bez obeda) – počas choroby, alebo neprítomnosti žiak, resp. rodič môže odber stravy odhlásiť,
– výnimka zo stravovania pre žiaka sa povoľuje iba na lekárske potvrdenie,
– upozorňujeme, že súkromné varenie jedál v ŠI je z bezpečnostných dôvodov neprípustné.

Školský internát poskytuje obedy pre žiakov SSOSTA.

Žiak je povinný zakúpiť si čip na stravovanie v hodnote 6 €, po jeho odovzdaní bude mu suma vrátená.

Zápisný lístok pre celodennú stravu

Zápisný lístok pre obedy