Stravovanie

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Od 22.9.2023 sa bude možné prihlasovať a odhlasovať zo stravy v školskej jedálni prostredníctvom internetu kliknutím na:

Postup:

Vybrať číslo jedálne – 9293,

Užívateľ: priezviskomeno (spolu malými písmenami bez diakritiky),

Heslo: priezviskomeno  (heslo si treba po prvom prihlásením zmeniť na vlastné).

Na lište vybrať Objednávky a potvrdiť odhlásenie alebo prihlásenie na konkrétny deň, resp. stravu.

Ak budete mať problém s prihlásením sa do účtu kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. č. 052/772 31 76.


Úhrada za stravu mesačne (20 dní):
– celodenná strava 127,00 €
– bez obeda (raňajky, desiata, večera) 79,00 €

Prehľad platieb stravovania denne (koľko a za čo):
raňajky + desiata =  1,85 €;
obed =  2,40 €;
večera =  2,10 €;
spolu celodenná strava: 6,35 €;
spolu (bez obeda) raňajky, desiata, večera: 3,95 €. 


Určenie výšky príspevku na nákup potravín a na režijné náklady v školskom stravovaní.

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov: 


Žiadame o vyplatenie poplatkov za ubytovanie a stravu najneskôr do 15. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, formou bezhotovostného platobného styku. Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte príslušnú platbu.

Platba za stravu sa platí na účet číslo IBAN – SK 68 8180 0000 0070 0051 2622. Preplatky za stravu Vám budú poukázané po ukončení pobytu v ŠI na Vaše číslo účtu.


ŠI zabezpečuje celodenné stravovanie:
– raňajky, obedy a večere pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI,
– obedy berú niektorí žiaci zo vzdialených škôl  na svojej škole (platba bez obeda) – počas choroby, alebo neprítomnosti žiak, resp. rodič môže odber stravy odhlásiť,
– výnimka zo stravovania pre žiaka sa povoľuje iba na lekárske potvrdenie,
– upozorňujeme, že súkromné varenie jedál v ŠI je z bezpečnostných dôvodov neprípustné.

Školský internát poskytuje obedy pre žiakov SSOSTA.

Žiak je povinný zakúpiť si čip na stravovanie v hodnote 6 €, po jeho odovzdaní bude mu suma vrátená.

V prípade odhlásenia žiaka z obedu kontaktujte vedúcu školskej jedálne p. Katarínu Srnovú na tel. čísle 052 77 23 176, 052 77 63 414 alebo prostredníctvom e-mailu kuchyna@sipop.sk


Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte príslušnú platbu.

Zápisný lístok pre celodennú stravu

Zápisný lístok pre obedy