Poradné orgány

Rada školského zariadenia 

 • Ing. Slavkovská Jana – predseda, PZ
 • Bc. Papová Daniela – podpredseda, PZ
 • Srnová Katarína – NZ
 • Balogová Jaroslava – za rodičov
 • Mgr. Čičatková Renáta – za rodičov
 • Ovšonková Mária – za rodičov
 • Schumacher Mária – za rodičov
 • PaeDr. Bujňáková Patrícia – za PSK
 • Ing. Jurčík Jozef – za PSK
 • Ing. Olekšáková Dagmar – za PSK
 • Schloserová Anna – za PSK

Dňa 04. 06. 2021 si Rada školského zariadenia pri ŠI zvolila predsedu Ing. Janu Slavkovskú. 


Dôležité dokumenty k práci Rady školského zariadenia, alebo jej činnosti si môžete pozrieť po ich stiahnutí vo formáte PDF.

Výročné správy

Zápisnice

 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady ŠZ pri ŠI Poprad

Štatút rady školského zariadenia

Štatút školského zariadenia – ŠI Poprad


Žiacka rada ŠI

ŽR je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 • Predseda ŽR ŠI  – Lešňanská Jana
 • Podpredseda ŽR ŠI – Marfiak Viliam
 • Členovia ŽR ŠI
  – Alabánová Diana
  – Fidermák František
  – Hnatkovič Stanislav
  – Hruška Adam
  – Karakaya Zara
  – Pavúrová Silvia
  – Poperník Daniel
  – Rajniak Lena
  – Štofila Miloslav