Oznamy

05.06.2024

Oznam pre žiakov

Koniec školského roka 2023/2024 – piatok 28. 06. 2024.

Prevádzka školského internátu pre ubytovaných žiakov je do 13,00 hod.

Výdaj stravy sa končí raňajkami. Obedy sa nepodávajú.


Dôležité informácie pre rodičov

Rozhodnutia o prijatí do školského internátu posielame iba žiakom 1. ročníka.

Starší žiaci sú prijatí na základe žiadosti o prijatí na ubytovanie, ktorú odovzdali skupinovému vychovávateľovi.

Zápis žiakov na školský rok 2024/2025 sa bude konať:

1. septembra 2024 v čase od 14,00 – 20,00 hod.

Pri zápise je potrebné mať zaplatené ubytovacie a stravovacie poplatky.

riaditeľka ŠI


25.01.2024

Deň otvorených dverí


21.09.2023

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Od 22.9.2023 sa bude možné prihlasovať a odhlasovať zo stravy v školskej jedálni prostredníctvom internetu kliknutím na:

Postup:

Vybrať číslo jedálne – 9293,

Užívateľ: priezviskomeno (spolu malými písmenami bez diakritiky),

Heslo: priezviskomeno  (heslo si treba po prvom prihlásením zmeniť na vlastné).

Na lište vybrať Objednávky a potvrdiť odhlásenie alebo prihlásenie na konkrétny deň, resp. stravu.

Ak budete mať problém s prihlásením sa do účtu kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. č. 052/772 31 76.


31.08.2023

Zápis žiakov na nový školský rok 2023/2024 sa bude konať 3. 9. 2023 v čase od 14:00 – 20:00 hod.

Pri zápise je potrebné mať zaplatené ubytovacie, stravovacie poplatky a rozhodnutie o prijatí.

Zároveň riaditeľka školského internátu Vám oznamuje, že 3. 9. 2023 o 16:00 hod. sa bude konať rodičovské združenie.

Účasť rodičov prvákov je potrebná.

Vážení rodičia, tieto úvodné slová patria predovšetkým vám, rodičom našich prvákov. Je ťažké svoje dieťa odovzdať do rúk ľudom, ktorých ešte nepoznáte a budú to práve oni, ktorí budú kreovať ich ďalší vývin.

Uisťujem vás, že zverujete svoje deti do rúk profesionálnym pedagógom, ktorí sú plne kvalifikovaní na túto prácu.

Žiakom poskytujeme komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a individuálny prístup ku každému žiakovi.

V spolupráci s vami, vážení rodičia, dosiahneme to, že vaše deti sa stanú samostatnejšími, zodpovednejšími a pripravenejšími do sveta dospelých.

Milí prváci, ešte sa nepoznáme, ale o niekoľko dní sa školský internát stane vaším prechodným domovom.

Želám vám hlavne pevné zdravie, úspechy v škole a množstvo internátnych zážitkov.

Riaditeľka ŠI


09.05.2023


16.03.2023


23.01.2023

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 01.03.2023 dochádza k úprave mesačných poplatkov za ubytovacie a stravovacie služby takto:

ubytovanie :                      45, 00 €,

stravovanie:

celodenná strava:           127,00 € 

raňajky, desiata:              37,00 €

obedy:                               48,00 €       

večere:                              42,00 €

RD + V:                              79,00 €  

Zároveň Vás žiadame o úpravu zálohových platieb.


02.09.2022

Dôležité informácie rodičom

Zápis žiakov na školský rok 2022/2023 sa bude konať:

4. septembra 2022 v čase od 14,00 – 20,00 hod.

Pri zápise je potrebné mať zaplatené ubytovacie a stravovacie poplatky.

Pri zápise budú žiaci vyplňovať prehlásenia a bezpríznakovostí. 

Rodičia budú môcť vstupovať do priestorov budovy ŠI.


09.06.2022

Riaditeľka ŠI oznamuje, že s účinnosťou od 01.09.2022 sa zvyšuje ubytovací poplatok pre žiakov.

Mgr. Mária Rošová
Riaditeľka ŠI


18.05.2022

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že s účinnosťou od 01.06.2022 dôjde k úprave poplatku za stravu.

Katarína Srnová
Vedúca ŠJ


07.04.2022

Vážení rodičia,

využite možnosť návštevy školského internátu počas dňa otvorených dverí. Budete môcť stretnúť vychovávateľov, vidieť práce aktívnych žiakov, nahliadnuť do žiackych izieb a spoločenských miestností.

Pozývame aj rodičov, ktorí plánujú umiestniť svoje deti do nášho internátu.

Riaditeľka ŠI


06.01.2022

Dňa 09.01.2022 bude ŠI pre ubytovaných žiakov otvorený v obvyklom nedeľnom režime.


05.01.2022

Vážení rodičia,

vstúpili sme do nového roku plní očakávania a nádejí, že rok 2022 bude rokom lepším, radostnejším a bez neistôt, ktoré sme v posledných dvoch rokoch prežívali.
Vám, rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru umiestniť svoje deti práve v našom školskom zariadení.

Pre ubytovaných žiakov sú tu vytvorené tie najlepšie podmienky – k dispozícii majú priestory na športové, kultúrne a spoločenské vyžitie.
V školskom internáte pracuje profesionálny tím pedagogických zamestnancov, ktorí poskytujú žiakom nielen komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, ale zároveň v súčasnej náročnej dobe, aj veľmi citlivý a individuálny prístup ku žiakom, ktorý sa odzrkadľuje v ich spätnej a pozitívnej väzbe ku nám.

Naším cieľom je vytvoriť pre žiakov, bezpečné, pekné a radostné prostredie v ktorom budú radi bývať, dobre sa cítiť a zároveň tráviť svoj voľný čas.

Do nového roku Vážení rodičia Vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti plodnej spolupráce v prospech Vašich detí.

Žiadame Vás rodičia, aby ste pred nástupom do internátu svoje deti otestovali.

Milí žiaci,

želáme Vám v novom roku veľa zdravia, radosti, duševnej pohody a množstvo internátnych zážitkov.

Buďte zodpovední a do internátu nastúpte otestovaní a bezpríznakoví. 

Riaditeľka ŠI


03.12.2021

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne, že od 06.12.2021 sa opäť podávajú obedy.

Kto nemá záujem o obed, alebo je chorý či v karanténe, je potrebné, aby sa zo stravy odhlásil.

Za porozumenie Vám ďakujeme.


30.11.2021

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne, že z dôvodu ochorenia časti zamestnancov kuchyne sa obedy nebudú poskytovať ešte do 03.12.2021.

Raňajky, desiata a večere sú v nezmenenom režime.   

Za porozumenie Vám ďakujeme.


22.11.2021

Dôležitý oznam

Oznamujeme stravníkom a rodičom, že z dôvodu ochorenia časti zamestnancov kuchyne v dňoch 23.11.2021 30.11.2021, bude upravený režim poskytovania stravy.

Raňajky, desiata a Večere v nezmenenom režime.

OBEDY SA V TÝCHTO DŇOCH NEBUDÚ PODÁVAŤ!

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie ŠI


08.09.2021

Dňa 14. 09. 2021 Školský internát bude pre ubytovaných žiakov mimo prevádzky.


31.08.2021

Dňa 01.09.2021 sa nebude konať rodičovské združenie z dôvodu pandemickej situácie – okres Poprad je podľa COVID automatu v oranžovej fáze.


20.08.2021

Dôležité informácie rodičom
Žiaci 2. až 4.ročníkov po odovzdaní prihlášky na školský rok 2021/2022 sú prijatí bez rozhodnutia.

Žiaci 1. ročníka dostavajú rozhodnutie o prijatí spolu s dôležitými dokumentami.

Zápisný lístok na stravu stačí odovzdať pri zápise.

Zápis žiakov na školský rok 2021/2022 sa bude konať 1. septembra 2021 v čase od 14,00 – 20,00 hod.

Žiaci, ktorí sa v tento deň nezapíšu, alebo neoznámia zmenu nástupu, strácajú nárok na ubytovanie.

Pri nástupe žiaci musia odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid 19. Dokument je možné stiahnuť tu:

Rodičov upozorňujeme na povinnosť uhradiť platby za ubytovanie a stravu.

Žiaci si do školského internátu donesú len veci, ktoré sú nevyhnutné. V prípade zhoršujúcej epidemiologickej situácie si budú musieť veci odsťahovať.


07.05.2021

Žiadame žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa prihlásili na stravovanie dňa 10.05.2021 na tel. čísle 052/77 23 176, 052/77 63 414 v čase od 8:00 do 14:30 hod.


06.05.2021

Na základe aktualizovaného COVID automatu dochádza k obnoveniu prevádzky v školskom internáte pre žiakov stredných škôl.

Obnovenie prevádzky školského internátu od 10. 05. 2021. Nástup žiakov do ŠI je v čase od 12:00 – 20:00 hod.

Neplnoletí žiaci sú povinní prichádzať do internátu s podpísaným Vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti – môžte si stiahnuť tu:

Plnoletí žiaci sú povinní prichádzať do internátu s podpísaným Vyhlásením plnoletého žiaka o bezinfekčnosti – môžte si stiahnuť tu:

Žiadame žiakov, aby si do internátu doniesli osobné veci maximálne na 2 týždne. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie s ochorením COVID -19 si žiaci musia všetky svoje osobné veci zobrať domov.


13.04.2021

Milí maturanti, keďže ste na konci svojho štúdia, prosíme Vás, aby ste si prevzali svoje osobné veci.

Školský internát je stále uzavretý pre žiakov stredných škôl. 


04.03.2021

Vážení rodičia oznamujeme Vám, aby ste pozastavili platby za ubytovanie a stravovanie.

V prípade, že žiaci si potrebujú prevziať osobné veci, môžu tak urobiť po telefonickom dohovore na čísle 052/7763414.


12.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol, že 

mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra MŠVVaŠ SR nájdete TU-https://www.simedke.sk/uploads/dokumenty/Rozhodnutie%20MSVVaS_12.10.pdf

Zároveň Vám oznamujeme, že žiaci si môžu vyzdvihnúť svoje osobné veci v dňoch 12.10.2020 a 13.10.2020 do 14:00 hod. 

Platby za ubytovanie a stravovanie za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť do 15. 10. 2020.

Stravovanie v jedálni ŠI je automaticky pozastavené od 12. 10. 2020 (finančné prostriedky budú presunuté na ďalšie obdobie). 

O ďalšom postupe budeme informovať podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pokyny pre žiakov (zákonných zástupcov žiakov)

k príchodu žiaka/žiačky do ŠI po prerušení dochádzky viac ako tri dni 

Žiak/žiačka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školského internátu v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.


09.10.2020

Vstup cudzím osobám do priestorov školského internátu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školského internátu a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.


19.08.2020

Vážení rodičia a žiaci,

blíži sa termín nástupu do Školského internátu, aby ste sa cítili v našom školskom zariadení bezpečne, pripravili sme rad opatrení, ktorými sa musia riadiť všetci ubytovaní žiaci.

Zápis žiakov sa bude konať v utorok 1.9.2020 od 14,00- 20,00 hod.

Žiaci, ktorí sa nezapíšu v ten deň na ubytovanie a neoznámia zmenu nástupu, strácajú nárok na ubytovanie.

Vstup do zariadenia a pohyb v spoločenských miestnostiach bude povolený len s rúškom v zmysle opatrenia MŠ SR.

Každý žiak vyplní čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

Zároveň žiadame rodičov, aby si detí nosili osobné veci potrebné na týždňový, prípadne dvojtýždňový pobyt v ŠI. Nepotrebné a sezónne vecí pravidelne odnášali domov, aby nedochádzalo k zbytočnému skladovaniu osobných vecí a tým sa zabezpečí poriadok na izbách.

V prípade príznakov ochorenia dieťaťadieťa neposielať do školského internátu po víkende. 

Na komunikáciu s vychovávateľmi alebo vedením využívajte našu webovú stránku: www.sipop.sk


16.07.2020

Od 1. augusta do 23. augusta 2020 Školský internát zabezpečuje turistické ubytovanie pre verejnosť.


12.05.2020

Žiadosti o prijatie do školského internátu v školskom roku 2020/2021

Žiaci 1. ročníka posielajú žiadosti o prijatie do školského internátu až po prijatí na strednú školu.

Žiaci 2., 3., 4. a 5. ročníka zasielajú žiadosti o prijatie do školského internátu do 15. 06. 2020.

Uvedené dokumenty zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu internat@sipop.sk alebo zastupca@sipop.sk.


12.03.2020

Dôležitý oznam rodičom a žiakom

Dňom 30.03.2020 je Školský internát (ŠI), Karpatská 9 v Poprade, mimo prevádzky až do odvolania.

Termín nástupu žiakov do ŠI bude včas zverejnený.

Žiakom, ktorí budú mať záujem si prevziať svoje osobné veci umožníme do stredy 01.04.2020 do 12:00 hod.

Žiadame rodičov a žiakov, aby pri preberaní osobných veci zodpovedne dodržiavali nariadenie vlády SR (ochranné rúška, rukavice a dodržiavali medzi sebou dvojmetrový odstup).

Ostatným žiakom budú zodpovedne uložené osobné veci na študovne, ktoré si vyzdvihnú až po ukončení krízovej situácie.

Prosíme rodičov o pozastavenie platieb za stravovanie.

Odporúčame žiakom a rodičom sledovať našu webovú stránku.


09.03.2020

Nariadenie riaditeľky Školského internátu – COVID 19

V zmysle odporúčania MŠ VVaŠ SR a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 06.03.2020 v súvislosti so šírením sa respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 vydávam nasledovné nariadenie:

  • každodenná dezinfekcia priestorov Školského internátu a zvýšená kontrola dodržiavania osobnej hygieny žiakov,Zodpovední: hospodárka, vychovávatelia
  • zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov Školského internátu, v prípade návštevy rodiča za účelom výstupu žiaka z internátu sa zabezpečí odchod žiaka, tak aby sa rodičianepohybovali po internáte,Zodpovední: vrátnik, vychovávatelia
  • pri podozrení žiaka z choroby zmerať teplotu – bezkontaktný teplomer je na vrátnici,Zodpovední: vrátnik, vychovávatelia
  • v prípade, že teplota je vyššia ako 37 oC – umiestnenie žiaka v izolačnej miestnosti, ktorá je zriadená v Školskom internáte (izba č. 206) a následná komunikácia s rodičmi apríslušnými orgánmi,Zodpovední: vychovávatelia
  • žiaci, ktorí sa vrátili z rizikových krajín odporučím podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14dní,
  • žiadam rodičov, aby neposielali deti ani s najmenšími príznakmi ochorení do Školského internátu,
  • rušia sa všetky aktivity, súťaže, krúžková a záujmová činnosť.Zamestnanci Školského internátu a ubytovaní žiaci v Školskom internáte sú povinní riadiť sa týmto nariadením ako i usmernením MŠ VVaŠ SR zo dňa 09.03.2020 a ďalšími pokynmi zodpovedných inštitúcií.

Mgr. Mária Rošová riaditeľka ŠI