História

Dejiny školského internátu sa začali písať v roku 1952. Za svojej 69 ročnej existencie školský internát prešiel rôznymi zmenami názvu, adresy, právnej subjektivity alebo zriaďovateľa. Jeho kontinuita spočívala v tom, že pri týchto zmenách išlo vždy o tých istých žiakov a zamestnancov. Menila sa len adresa.

V roku 1952 vznikol Domov mládeže pri strednej ekonomickej škole Dukelských hrdinov v Poprade. Prvé údaje o živote v internáte sú zapísané v kronike zo školského roku 1963/64. V prevádzke bol do roku 1967. 

V roku 1967 bol zriadený samostatný Domov mládeže na Ulici Hviezdoslavova 25 v Poprade s právnou subjektivitou. 

Od roku 1988 sa žiaci a zamestnanci Domova mládeže z Ulice Hviezdoslavova 25, presťahovali do súčasnej budovy na Ulicu Karpatská 9 v Poprade.

V budove školského internátu každoročne nachádzajú prechodné ubytovanie žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií z Popradu a blízkeho okolia. 

Od roku 1992 sa umožnilo ubytovanie aj študentom VŠ UMB Banská Bystrica, pobočka Poprad. 

Od roku 2003 aj študentom KU Ružomberok, pobočka Poprad.