Projekty

V roku 2016 sme sa zapojili do projektu – Zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu), z operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V zime 2015 nebezpečne vyzerajúca fasáda budovy obložená keramickým obkladom, ktorý začal vypadávať, spôsobil reakciu verejnosti a novinárov.

Riešenie sa našlo a pripravil sa projekt a žiadosť o NFP (r. 2016). V spolupráci s PSK – odborom ELENA sa vyriešili všetky administratívne záležitosti k Výzve Ministerstva životného prostredia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Celková výška oprávnených výdavkov je 638 944,73 €.

Financovanie zo zdrojov EU a ŠR je 95%. Maximálna výška NFP 606 997,50 €. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa 31 947,27 € . Zhotoviteľom stavby na základe verejného obstarávania bol EURO-BUILDING,a.s. Podunajská 23, 821 06 Bratislava.


Čo je súčasťou projektu:

  • rekonštrukcia fasády
  • odstránenie nebezpečného keramického obkladu , zateplenie a natretie obvodového plášťa,
  • zateplenie strešného plášťa,
  • výmena otvorových konštrukcií (vchodové dvere do budovy),
  • inštalácia obnoviteľných zdrojov a ostatné energetické opatrenia ( výmena vykurovacieho systému, výmena svietidiel a fotovoltarika na streche budovy).

Zhotoviteľ reálne prevzal stavenisko 30.5. 2017 a za plnej prevádzky počas celého šk.roka 2017/2018 až do augusta 2018 prebiehali práce.

Priebeh prác bol veľmi náročný, z dôvodu problémov ktoré mala firma nielen s termínmi, kvalitou, ale aj z nedostatkom pracovníkov a odborníkov. Vyjadrené expresívne: „Bolo to horšie ako pôrod ježa“. Tento náročný projekt si vyžadoval mimoriadne bezpečnostné opatrenia pre všetkých ubytovaných žiakov a zamestnancov. Vďaka Bohu, zvládli sme to bez ujmy. Školský internát dostal nový, moderný šat, ktorý pekne zapadol do koloritu okolitých budov.

Teraz očakávame odstránenie posledných nedostatkov, ktoré firma ešte neurobila. Niektoré nutné práce, ktoré si momentálny stav po pracovných zásahoch v budove vyžaduje, si už musíme urobiť vo vlastnej réžii (opravu podláh, maľovanie a i.).

Kvalitnou prácou a zodpovedným prístupom zamestnancov aj napriek tomu udržiavame v ŠI poriadok a čisté prostredie a všetci – žiaci aj zamestnanci sa cítime príjemne. ŠI dlhodobo patrí k úspešným a vyhľadávaným školským zariadeniam pre žiakov SŠ a VŠ z Popradu a okolia.


Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Vyzva_Internat_PP_stavebny_dozor-1-1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Vyzva_Internat_PP_stavebny_dozor-2-1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Vyzva_Internat_PP_stavebny_dozor-3-1.jpg