Platby

Školský internát (ŠI) v zmysle zákona 236/2009 Z.z.(školský zákon) v znení neskorších predpisov je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a celodenné stravovanie.

ŠI ma na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.

Úhrada nákladov za ubytovanie mesačne: 45 € 

Žiadame o vyplatenie poplatkov za ubytovanie a stravu najneskôr do 15. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, formou bezhotovostného platobného styku.

Platby za ubytovanie prebiehajú na čísle účtu IBAN – SK 90 8180 0000 0070 0051 2614