Oznamy

Oznam pre žiakov končiacich ročníkov

Milí maturanti, keďže ste na konci svojho štúdia, prosíme Vás, aby ste si prevzali svoje osobné veci.

Školský internát je stále uzavretý pre žiakov stredných škôl. 

Oznam

Vážení rodičia oznamujeme Vám, aby ste pozastavili platby za ubytovanie a stravovanie.

V prípade, že žiaci si potrebujú prevziať osobné veci, môžu tak urobiť po telefonickom dohovore na čísle 052/7763414.

OZNAM

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol, že 

mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra MŠVVaŠ SR nájdete TU-https://www.simedke.sk/uploads/dokumenty/Rozhodnutie%20MSVVaS_12.10.pdf

Zároveň Vám oznamujeme, že žiaci si môžu vyzdvihnúť svoje osobné veci v dňoch 12.10.2020 a 13.10.2020 do 14:00 hod. 

 Platby za ubytovanie a stravovanie za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť do 15. 10. 2020.

 Stravovanie v jedálni ŠI je automaticky pozastavené od 12. 10. 2020 (finančné prostriedky budú presunuté na ďalšie obdobie). 

 O ďalšom postupe budeme informovať podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pokyny pre žiakov (zákonných zástupcov žiakov)

 k príchodu žiaka/žiačky do ŠI po prerušení dochádzky viac ako tri dni 

Žiak/žiačka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školského internátu v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Oznam

Vstup cudzím osobám do priestorov školského internátu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školského internátu a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Od 1. augusta do 23. augusta 2020 Školský internát zabezpečuje turistické ubytovanie pre verejnosť.

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2019:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2018:

Súhrnná správa za 1. štvrťrok roku 2017:

Súhrnná správa za 3. štvrťrok roku 2016:

Súhrnná správa za 4. štvrťrok roku 2016:

Súhrnná správa za 2. štvrťrok roku 2015:

Súhrnná správa za 4. štvrťrok roku 2015:


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok roku 2013
.


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok roku 2012: