Oznamy

08.09.2021

Dňa 14. 09. 2021 Školský internát bude pre ubytovaných žiakov mimo prevádzky.

31.08.2021

Dňa 01.09.2021 sa nebude konať rodičovské združenie z dôvodu pandemickej situácie – okres Poprad je podľa COVID automatu v oranžovej fáze.

20.08.2021

Dôležité informácie rodičom
Žiaci 2. až 4.ročníkov po odovzdaní prihlášky na školský rok 2021/2022 sú prijatí bez rozhodnutia.

Žiaci 1. ročníka dostavajú rozhodnutie o prijatí spolu s dôležitými dokumentami.

Zápisný lístok na stravu stačí odovzdať pri zápise.

Zápis žiakov na školský rok 2021/2022 sa bude konať 1. septembra 2021 v čase od 14,00 – 20,00 hod.

Žiaci, ktorí sa v tento deň nezapíšu, alebo neoznámia zmenu nástupu, strácajú nárok na ubytovanie.

Pri nástupe žiaci musia odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid 19. Dokument je možné stiahnuť tu:

Rodičov upozorňujeme na povinnosť uhradiť platby za ubytovanie a stravu.

Žiaci si do školského internátu donesú len veci, ktoré sú nevyhnutné. V prípade zhoršujúcej epidemiologickej situácie si budú musieť veci odsťahovať.


07.05.2021

Žiadame žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa prihlásili na stravovanie dňa 10.05.2021 na tel. čísle 052/77 23 176, 052/77 63 414 v čase od 8:00 do 14:30 hod.


06.05.2021

Na základe aktualizovaného COVID automatu dochádza k obnoveniu prevádzky v školskom internáte pre žiakov stredných škôl.

Obnovenie prevádzky školského internátu od 10. 05. 2021. Nástup žiakov do ŠI je v čase od 12:00 – 20:00 hod.

Neplnoletí žiaci sú povinní prichádzať do internátu s podpísaným Vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti – môžte si stiahnuť tu:

Plnoletí žiaci sú povinní prichádzať do internátu s podpísaným Vyhlásením plnoletého žiaka o bezinfekčnosti – môžte si stiahnuť tu:

Žiadame žiakov, aby si do internátu doniesli osobné veci maximálne na 2 týždne. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie s ochorením COVID -19 si žiaci musia všetky svoje osobné veci zobrať domov.


13.04.2021

Milí maturanti, keďže ste na konci svojho štúdia, prosíme Vás, aby ste si prevzali svoje osobné veci.

Školský internát je stále uzavretý pre žiakov stredných škôl. 


04.03.2021

Vážení rodičia oznamujeme Vám, aby ste pozastavili platby za ubytovanie a stravovanie.

V prípade, že žiaci si potrebujú prevziať osobné veci, môžu tak urobiť po telefonickom dohovore na čísle 052/7763414.


12.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, vážení žiaci,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol, že 

mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie ministra MŠVVaŠ SR nájdete TU-https://www.simedke.sk/uploads/dokumenty/Rozhodnutie%20MSVVaS_12.10.pdf

Zároveň Vám oznamujeme, že žiaci si môžu vyzdvihnúť svoje osobné veci v dňoch 12.10.2020 a 13.10.2020 do 14:00 hod. 

Platby za ubytovanie a stravovanie za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť do 15. 10. 2020.

Stravovanie v jedálni ŠI je automaticky pozastavené od 12. 10. 2020 (finančné prostriedky budú presunuté na ďalšie obdobie). 

O ďalšom postupe budeme informovať podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pokyny pre žiakov (zákonných zástupcov žiakov)

k príchodu žiaka/žiačky do ŠI po prerušení dochádzky viac ako tri dni 

Žiak/žiačka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školského internátu v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.


09.10.2020

Vstup cudzím osobám do priestorov školského internátu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školského internátu a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.


19.08.2020

Vážení rodičia a žiaci,

blíži sa termín nástupu do Školského internátu, aby ste sa cítili v našom školskom zariadení bezpečne, pripravili sme rad opatrení, ktorými sa musia riadiť všetci ubytovaní žiaci.

Zápis žiakov sa bude konať v utorok 1.9.2020 od 14,00- 20,00 hod.

Žiaci, ktorí sa nezapíšu v ten deň na ubytovanie a neoznámia zmenu nástupu, strácajú nárok na ubytovanie.

Vstup do zariadenia a pohyb v spoločenských miestnostiach bude povolený len s rúškom v zmysle opatrenia MŠ SR.

Každý žiak vyplní čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.

Zároveň žiadame rodičov, aby si detí nosili osobné veci potrebné na týždňový, prípadne dvojtýždňový pobyt v ŠI. Nepotrebné a sezónne vecí pravidelne odnášali domov, aby nedochádzalo k zbytočnému skladovaniu osobných vecí a tým sa zabezpečí poriadok na izbách.

V prípade príznakov ochorenia dieťaťadieťa neposielať do školského internátu po víkende. 

Na komunikáciu s vychovávateľmi alebo vedením využívajte našu webovú stránku: www.sipop.sk


16.07.2020

Od 1. augusta do 23. augusta 2020 Školský internát zabezpečuje turistické ubytovanie pre verejnosť.


12.05.2020

Žiadosti o prijatie do školského internátu v školskom roku 2020/2021

Žiaci 1. ročníka posielajú žiadosti o prijatie do školského internátu až po prijatí na strednú školu.

Žiaci 2., 3., 4. a 5. ročníka zasielajú žiadosti o prijatie do školského internátu do 15. 06. 2020.

Uvedené dokumenty zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu internat@sipop.sk alebo zastupca@sipop.sk.


12.03.2020

Dôležitý oznam rodičom a žiakom

Dňom 30.03.2020 je Školský internát (ŠI), Karpatská 9 v Poprade, mimo prevádzky až do odvolania.

Termín nástupu žiakov do ŠI bude včas zverejnený.

Žiakom, ktorí budú mať záujem si prevziať svoje osobné veci umožníme do stredy 01.04.2020 do 12:00 hod.

Žiadame rodičov a žiakov, aby pri preberaní osobných veci zodpovedne dodržiavali nariadenie vlády SR (ochranné rúška, rukavice a dodržiavali medzi sebou dvojmetrový odstup).

Ostatným žiakom budú zodpovedne uložené osobné veci na študovne, ktoré si vyzdvihnú až po ukončení krízovej situácie.

Prosíme rodičov o pozastavenie platieb za stravovanie.

Odporúčame žiakom a rodičom sledovať našu webovú stránku.


09.03.2020

Nariadenie riaditeľky Školského internátu – COVID 19

V zmysle odporúčania MŠ VVaŠ SR a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 06.03.2020 v súvislosti so šírením sa respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 vydávam nasledovné nariadenie:

  • každodenná dezinfekcia priestorov Školského internátu a zvýšená kontrola dodržiavania osobnej hygieny žiakov,Zodpovední: hospodárka, vychovávatelia
  • zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov Školského internátu, v prípade návštevy rodiča za účelom výstupu žiaka z internátu sa zabezpečí odchod žiaka, tak aby sa rodičianepohybovali po internáte,Zodpovední: vrátnik, vychovávatelia
  • pri podozrení žiaka z choroby zmerať teplotu – bezkontaktný teplomer je na vrátnici,Zodpovední: vrátnik, vychovávatelia
  • v prípade, že teplota je vyššia ako 37 oC – umiestnenie žiaka v izolačnej miestnosti, ktorá je zriadená v Školskom internáte (izba č. 206) a následná komunikácia s rodičmi apríslušnými orgánmi,Zodpovední: vychovávatelia
  • žiaci, ktorí sa vrátili z rizikových krajín odporučím podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14dní,
  • žiadam rodičov, aby neposielali deti ani s najmenšími príznakmi ochorení do Školského internátu,
  • rušia sa všetky aktivity, súťaže, krúžková a záujmová činnosť.Zamestnanci Školského internátu a ubytovaní žiaci v Školskom internáte sú povinní riadiť sa týmto nariadením ako i usmernením MŠ VVaŠ SR zo dňa 09.03.2020 a ďalšími pokynmi zodpovedných inštitúcií.

Mgr. Mária Rošová riaditeľka ŠI